Odborná problematika

Anestezie

S použitím nejmodernějších anesteziologických metod je prováděna tzv. celková anestezie ,tj. uvedení klienta do stavu uměle vyvolaného monitorovaného bezvědomí pomocí anesteziologických plynů či nitrožilních anestetik.Tento stav je průběžně udržován během celého operačního výkonu za stálé monitorace (sledování) základních životních funkcí,především činnosti srdeční,dechové a oběhové.Celková anestezie obvykle končí probuzením klienta po ukončení operačního výkonu a jeho další sledování s důrazem na pooperační bolest.

Anestezie se skládá z bezprostřední předoperační přípravy ( např. nutnost vyprázdnění trávicího traktu,podání tzv.premedikace ,příprava polohy na operačním stole,zajištění žilního vstupu),vlastní anestezie (úvod a vedení anestezie a ukončení – vyvedení z anestezie), pooperační anesteziologický dohled a analgezie.Metody v jednotlivých fázích volí anesteziolog podle předoperačního vyšetření ,zdravotního stavu a povahy operačního výkonu.Prakticky to znamená dohodu mezi klientem a anesteziologem,který se dostaví v den a hodinu na místo operačního výkonu a provede celkovou anestezii. Podrobnosti viz předoperační anesteziologické vyšetření a příprava.

Sedace při vědomí

Definice: Sedace při vědomí (dále jen SPV) je anesteziologická technika spočívající v aplikaci farmak za účelem navození takového stavu vědomí,při kterém je zcela zachována kooperace pacienta s lékařem,vitální funkce nejsou ovlivněny a ochranné reflexy horních cest dýchacích jsou zachovány.SPV není určena pro výkony,které z operačně – technických důvodů vyžadují celkovou anestezii s tracheální intubací.

K nejčastěji používaným a ověřeným benzodiazepinům k provedení SPV ordinacích teréních specialistů patří midazolam (Dormicum).

Výhody midazolamu:

1 .je ve vodě rozpustný,takže může být podán i netradičními způsoby aplikace (v úvahu přichází nasální podání u malých dětí),nezpůsobuje tromboflebitidy,aplikace i.v. je bezbolestná

2..velmi krátký biologický poločas zaručuje dobrou řiditelnost účinku,nedochází ke kumulaci

3 .neobsahuje propylenglykol ani jiné stabilizátory,proto může být bez obav použit i u malých dětí

4 .lze jej spolehlivě antagonizovat flumazenilem (Anexate) .

Z již zavedených odborných praxí (nejčastěji stomatologických) jsou nejvíc vyzdvihovány především účinky sedativní,anxiolytické a amnestické.Zjednodušeně řečeno : obvykle už po podání úvodní dávky dochází k vymizení obav a napětí z nadcházejícího výkonu,amnestické účinky jsou často vztaženy i retrográdně ,což se cení zvláště u dětí (nepamatují si nejen výkon samotný,ale ani přípravu na něj).SPV je nejčastěji používána k časově náročnějším nebo bolestivým výkonům ,není však důvod odepřít ji komukoliv,kdo se jen prostě „bojí bolesti“..

Obvyklý způsob provedení (dospělý pacient): intravenozní kanyla (+ spojovací hadička),titrační podání midazolamu do navození žádoucího účinku, udržování úrovně sedace, během výkonu monitorace TK a tzv.pulsní oxygenace (malý „kolíček“ na prstě ).Po skončení dle stavu klienta buď podání protilátky (flumazenil) nebo bez podání propuštěn domů (vždy v doprovodu jiné dospělé osoby).

U dětí dle stupně spolupráce: buď stejně jako dospělý (kanylace žíly s použitím znecitlivujícího přípravku v místě vpichu),nebo kapátkem nasálně.

U všech kategorií lze midazolam (jednoduchá forma SPV) kombinovat s ketaminem(celkové anestetikum).Pak lze hovořit o tzv. analgosedaci.Ketamin může u všech věkových kategorií vhodně zvoleným dávkováním doplnit zubařem provedené lokální znecitlivění .

Kontraindikace SPV: rizikoví polymorbidní klienti ve stavu destabilizace některého z chronických onemocnění,extrémní obezita (u těchto dvou stavů lze individuálně rozhodnout),nepřerušená léčba antidepresívy skupiny MAO,drogová a alkoholická závislost.Ze sociálních kontraindikací je to nespolupracující pacient (odmítá výkon,není schopen ani ochoten plnit doporučení),pacient nemá k dispozici dospělou zodpovědnou osobu,jeho domácnost není vybavena telefonem.

Analgosedace při vědomí

Metoda se užívá stejnou technikou a za stejných podmínek.Je doplněna titračně dávkovaným ketaminem (Narcamon,Calypsol),který v analgetických,nitrožilně nebo nasálně podaných dávkách doplní sedaci o analgezii bez potencování účinku midazolamu.Metoda se – podobně jako jednodušší sedace – osvědčila zvláště u dětí.Dospělí obvykle bez potíží snášejí tzv.lokální analgezii podanou v místě zákroku (tzv. „obstřiky“ či „opichy“ lokálním anestetikem) operatérem.

V obou případech ( sedace i analgosedace) zůstává klient v kontaktu s operatérem (zubařem) i s anesteziologem a v optimálním případě bez podání antidota (flumazenil) odchází za doprovodu odpovědné osoby do domácího prostředí.

Pozn.: součástí obou metod je předání tzv.poučeného souhlasu a doporučení po výkonu klientovi (v případě nezletilých klientů jejich zákonnému zástupci),což tito stvrdí svým podpisem.

Předoperační anesteziologické vyšetření a příprava

Každý pacient (klient) musí být před anestezií prohlédnut anesteziologem a jeho stav je klinicky posouzen a zhodnocen.Toto vyšetření obvykle probíhá vpředvečer operačního výkonu na nemocničním lůžku ,tedy v období pro operanta značně stresujícím.Předeslání tohoto vyšetření do období přípravy k výkonu (několik dnů) znamená značnou míru odlehčení celého procesu předoperační přípravy.Tento postup prokazatelně vede ke zmenšení předoperačního i operačního rizika pro pacienta.Anesteziologické předoperační vyšetření a příprava zahrnuje velmi širokou škálu úkonů,z nichž nejdůležitější je : anamnéza (předchorobí),laboratorní výsledky,EKG,RTG plic,fyzikální vyšetření,určení anesteziologického rizika a rizika vlastního výkonu,případné odklady a přesuny operací,volba anesteziologického postupu ( celková či místní anestezie,optimální poloha při výkonu,inhalační nebo nitrožilní anestezie,regionální – svodná anestezie,centrální blokády),v neposlední řadě pak poučení a informace pro klienta s účelem zmírnění přirozeného strachu a obav z nadcházejícího výkonu.

Kurzy a školení

Kurzy a školení se zdravotnickou tematikou jsou obvykle předepsanou součástí vzdělávání části zaměstnanců většiny státních podniků a organizací,většiny průmyslových podniků s rizikovým provozem , řadí se sem takřka všechny větší pracovní kolektivy.Anesteziologická ordinace zajišťuje po dohodě kurzy a školení jakéhokoliv rozsahu co se šíře záběru i času týče. Sazby viz ceník.

Zajišťování zdravotnického (anesteziologického) dozoru

Pořadatelé všech větších kulturních ,sportovních a jiných společenských událostí s velkým shromážděním (koncentrací) osob jsou povinni zajišťovat zdravotnický (lékařský) dozor z důvodu zvýšeného rizika vzniku úrazu či náhlého onemocnění.Anesteziologická ordinace zajišťuje ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Tábor kompletní lékařský dozor s posádkami typu RLP (rychlá lékařská pomoc – řidič+sestra+lékař) a RZP (rychlá zdravotnická pomoc – řidič+sestra).Sazby viz ceník.

Institut rodinného lékaře

Anesteziologická ordinace nabízí sice historickou,leč stále nepřekonanou možnost získat vlastního smluvního rodinného nebo osobního lékaře.Výhody jsou historicky nezpochybnitelné.Možnost takového lékaře,pohybujícího se nejblíže životnímu prostoru pacienta a celé jeho rodiny ,spočívá především v psychoterapeutickém vlivu na prevenci a zdravý životní styl jeho klientů,neméně však i  ve zkvalitnění diagnosticko-terapeutické orientace v anamnéze a celkovém charakteru životního stylu klienta a jeho vzájemných rodinných vazeb. Lékař po získání důvěry klienta a členů jeho rodiny je k dispozici podle individuálních smluvních podmínek nepřetržitě,čímž jsou eliminovány jakékoliv zábrany k vzájemnému kontaktu z obou stran.Sazby viz ceník.

Druhý názor

Vcelku jednoduchá služba ,reagující na nově se objevující trend : řada pacientů vnímá své onemocnění mnohem odpovědněji než v minulosti,stále jsou však často vázáni obavami z projevů nelibosti „svého“ lékaře,jehož náklonnost by mohli ztratit,kdyby zjistil,že jeho rozhodnutí ,názor nebo léčbu konzultoval klient u jiného lékaře.Dnes by měl „rozumný“ a moderní lékař tuto svobodnou vůli svého klienta bez výhrad respektovat,nepovažovat za projev nedůvěry ,nýbrž za legitimní a zodpovědné chování klienta.Služba zde probíhá bezplatně prostřednictvím elektronické pošty (viz kontakt),při osobní konzultaci viz ceník.